Kategorie

Najczęściej kupowane

Nowe produkty

Reklamacje i zwroty

Reklamacje

 1. Wszystkie towary dostępne w Sklepie Zoologicznym Duzepsy.pl są oryginalne i pochodzą z legalnego źródła.
 2. Jeżeli zakupiony towar konsumpcyjny ma wady lub jest niezgodny z umową, Kupujący ma prawo do złożenia reklamacji na powyższy towar.
 3. W razie niespełnienia przez Sprzedającego opisanego powyżej żądania reklamacyjnego w terminie 14 dni, Kupujący może od umowy odstąpić żądając zwrotu zapłaconej kwoty.
 4. W chwili odbioru towaru Kupujący powinien, ale nie musi sprawdzić, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu, śladów otwierania itp.. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń, Kupujący powinien w obecności osoby dostarczającej sporządzić dokument opisujący stan uszkodzeń. Sporządzenie takiego dokumenty ułatwi Sprzedającemu przeprowadzenie procesu reklamacji oraz ubieganie się od dostarczyciela zadośćuczynienia za poniesione straty spowodowane uszkodzeniem przesyłki podczas transportu.
 5. Klient przesyłając do Sprzedającego reklamowany towar powinien, ale nie ma obowiązku załączyć kopie dowodu zakupu, co ułatwi Sprzedającemu identyfikację towaru i przyspieszy proces reklamacji.
 6. Reklamowany towar należy odesłać z dopiskiem REKLAMACJA na adres: APLA Danuta Antas Woźniewska, 85-830 Bydgoszcz, ul. Sandomierska 28/45.
 7. W przypadku potwierdzenia zasadności reklamacji Sprzedający może naprawić towar na swój koszt, może wymienić towar na pełnowartościowy, a w przypadku jego braku w magazynie, zaoferuje Kupującemu inny towar w podobnej cenie. Jeżeli Kupujący nie przystanie na złożoną propozycję, Sprzedający niezwłocznie zwróci Kupującemu koszt zakupu reklamowanego towaru oraz koszty związane z jego odesłaniem. Zwrot należności nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki.
 8. Sprzedający odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania towaru Kupującemu; termin ten biegnie na nowo w razie wymiany towaru. Jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana, Strony transakcji mogą ten termin skrócić, jednakże nie poniżej jednego roku.
 9. Sklep nie przyjmuje przesyłek z reklamowanym towarem na zasadzie: za pobraniem.
 10. Kupujący może złożyć reklamację przez Internet. Pobierz druk >>> REKLAMACJA

Zwroty

 1. Kupujący będący konsumentem w myśl zapisu z Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta. (Dz. U. 2014 poz. 827), który zawarł umowę kupna na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu (14 dni) dni od dnia otrzymania towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Oświadczenie i zwracany towar kupujący odsyła na własny koszt przesyłką poleconą z dopiskiem ZWROT na adres: APLA Danuta Antas Woźniewska, 85-830 Bydgoszcz, ul. Sandomierska 28/45.
 3. Kupujący może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy przez Internet ze swojego konta klienta w sklepie lub na adres e-mail: sklep@duzepsy.pl.
 4. Kupujący zobowiązany jest zwrócić zakupiony towar w stanie niezmienionym, a zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, po złożeniu Sprzedającemu oświadczenia. Pobierz: Oświadczenie_o_odstąpieniu_od_umowy_zawartej_na_odległość.
 5. Kupujący powinien, ale nie musi odesłać zwracany towar w oryginalnym opakowaniu i z paragonem zakupu. W przypadku zakupu na fakturę, Sprzedający dokona korekty tej faktury i oryginał korekty faktury prześle do podpisania na adres Kupującego podany podczas rejestracji w Sklepie Zoologicznym DuzePsy.pl, a Kupujący odeśle podpisana na papierze korektę faktury na adres sklepu: APLA Danuta Antas-Woźniewska, 85-830 Bydgoszcz, ul. Sandomierska 28/45. Kupujący może wskazać inny adres do przesłania korekty faktury.
 6. Sprzedający gwarantuje Kupującemu zwrot kosztów zakupu towaru: ceny towaru i kosztów wysyłki zamówienia do Kupującego.
 7. Zwrot kosztów zakupu nastąpi niezwłocznie po złożeniu przez Kupującego Sprzedającemu oświadczenia o zwrocie towaru, w taki sam sposób, w jaki Sprzedający zapłatę otrzymał. Kupujący może wskazać inny sposób zwrotu zapłaty.
 8. Konsument przyjmuje do wiadomości, iż zgodnie z ustawą o prawach Konsumenta, jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia zakupionego towaru inny niż najtańszy  sposób dostawy oferowany przez Sklep, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów (Sprzedawca zwraca koszt wyłącznie najtańszej formy dostawy towarów, którą oferuje).
 9. Zwrot kosztów zakupionego towaru nastąpi w ciągu 14 dni, od otrzymania przez Sprzedającego zwracanego towaru.
 10. W przypadku zwrotu zamówienia objętego darmową wysyłką, klient traci prawo do korzyści wynikających z promocji.

Kiedy prawo do odstąpienia od umowy nie ma zastosowania

 1. O świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.
 2. W której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 3. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 4. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.
 5. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 6. W której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
 7. W której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli.
 8. W której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy.
 9. W której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 10. O dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.
 11. Zawartej w drodze aukcji publicznej.
 12. O świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.
 13. O dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Przewiń do góry