Kategorie

Najczęściej kupowane

Nowe produkty

Rejestracja i ochrona danych osobowych

Od 1 grudnia 2013, aby ułatwić zakupy naszym klientom, którzy nie lubią wypełniać formularzy, wprowadziliśmy możliwość robienia zakupów bez rejestracji.

Klienci, którzy zarejestrują się bez podania swoich prawdziwych danych osobowych będą usuwani z systemu sklepu.

W przypadku klientów, którzy chcą się zarejestrować i korzystać z rabatów przysługujących stałym klientom, zasady pozostają jak opisane poniżej.

Sklep Zoologiczny DuzePsy.pl. będzie przetwarzał następujące dane osobowe niezbędne w przypadku chęci dokonywania zakupów przez.

Jakie dane Klient podaje podczas rejestracji?

Obowiązkowe dane, bez podania których Użytkownik nie może dokonać zakupu:

 • Dane do zakupu i wysłania towaru: imię i nazwisko, pełen adres zamieszkania (ulica, nr domu i mieszkania, miejscowość i kod pocztowy), numer kontaktowy telefonu komórkowego i kontaktowy adres e -mail,
 • Dane do wystawienie faktury: NIP firmy, adres siedziby firmy, pełna nazwa firmy.

Zapewniamy Państwa, że nikomu nie udostępniamy danych osobowych naszych klientów, nie sprzedajemy baz danych do firm marketingowych, ponieważ szanujemy prywatność i sami bardzo nie lubimy otrzymywać niechcianych maili i reklam.

Jednocześnie zapewniamy, że sami również nie zamęczamy nikogo naszymi reklamami. Możemy okazjonalnie wysyłać informacje o aktualnych rabatach, przysługujących wyłącznie zarejestrowanym klientom.

Poniżej zamieszczamy fragment z regulaminu naszego sklepu dotyczący przepisów o ochronie danych osobowych

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwane dalej: „Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych”), informujemy, że w związku ze sprzedażą wysyłkową, nie musimy prosić Państwa o zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych. W celu zawarcia i realizacji umowy sprzedaży usług i towarów oferowanych przez APLA, podanie danych osobowych jest równoznaczne z wyrażenie zgody na ich przetwarzanie przez APLA.

O jakich danych mówimy? Chodzi o niezbędne dane osobowe, które klient musi podać chcąc dokonać zakupu towaru. Dane te są zbierane, przez APLA w związku z zawieraniem umów sprzedaży artykułów zoologiczny przez Internet, prowadzonej przez nas wysyłkowo w naszym Zoologicznym Sklepie Internetowym www.duzepsy.pl oraz w związku z koniecznością wysłania do Państwa zakupionego u nas towaru.

Informacja o danych klientów APLA. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami. Prosimy pamiętać, że kupując w naszym sklepie internetowym automatycznie wyrażacie zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Proszę też pamiętać, że nie musicie Państwo wycofywać zgody, a wasze dane osobowe usunięte zostaną z bazy APLA dopiero po upływie 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym umowy sprzedaży zostały z Państwem zawarte. Wynika to z przepisów o rachunkowości (art. 86 § 1 w zw. z art. 70 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 201 ze zm.). Po tym terminie dane, jako anonimowe będą przetwarzane wyłącznie w celach statystycznych i historycznych.

 1. Administrator danych osobowych.
 2. Kontakt z administratorem danych osobowych.
 3. Cele przetwarzania danych osobowych.
 4. Pochodzenie danych osobowych.
 5. Rodzaj przetwarzanych danych osobowych.
 6. Przekazywanie danych osobowych.
 7. Czas przetwarzania danych osobowych.
 8. Prawo do przenoszenia danych osobowych.
 9. Ogólny opis technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa.
 10. Organ nadzorczy i skargi.

1. Administrator danych osobowych: Administratorem danych osobowych uzyskiwanych od klientów przez firmę APLA, jest właścicielka firmy APLA Danuta Antas-Woźniewska prowadząca działalność w Bydgoszczy przy ul. Sandomierskiej 28/45, 85–830 Bydgoszcz, działalność wpisana do CEIDG - Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez z Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, NIP: 953-139-51-19, Regon: 340650134.

2. Kontakt z administratorem danych osobowych możliwy jest za pośrednictwem:

      a) Telefonu: 504-729-994,

      b) Lub e-mailem: sklep@duzepsy.pl.

3. Cele przetwarzania danych osobowych:

      a) APLA przetwarza i będzie przetwarzała dane osobowe swoich klientów do prowadzenie działalności handlowej - sprzedaży poprzez Internet w Sklepie Zoologicznym www.duzepsy.pl. A także do celów archiwalnych dotyczących informacji o Klientach obsłużonych przez APLA, w tym do przechowywania opinii od Klientów, a także dla ewentualnej windykacji i dochodzenia roszczeń przed Sądem.

      b) Przetwarzanie przez APLA, a wskazanych niżej w punkcie 6 kategorii danych osobowych jest niezbędne do tego, żeby APLA mogła w sposób należyty zrealizować z Państwem umowę sprzedaży.

4. Pochodzenie danych osobowych: Posiadane przez APLA dane pochodzą bezpośrednio od osób, których one dotyczą, a także z publicznych, powszechnie dostępnych stron internetowych i rejestrów, w szczególności z wyszukiwarki Krajowego Rejestru Sądowego i Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

5. Rodzaj przetwarzanych danych osobowych:

      a) APLA przetwarza i będzie przetwarzała dane osobowe osób wyłącznie pełnoletnich.

      b) Danymi niezbędnymi, które APLA będzie przetwarzała, są następujące kategorie danych osobowych:

 • Dane do zakupu i wysłania towaru: imię i nazwisko, pełen adres zamieszkania (ulica, nr domu i mieszkania, miejscowość i kod pocztowy), numer kontaktowy telefonu komórkowego i kontaktowy adres e -mail,
 • Dane do wystawienie faktury: NIP firmy, adres siedziby firmy, pełna nazwa firmy.

6. Przekazywanie danych osobowych: Kategoriami odbiorców, którym Państwa dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione przez APLA są:

      a) Pracownicy, współpracownicy, APLA,

      b) Biuro rachunkowe,

      c) Partnerzy technologiczni APLA,

      d) Organy publiczne uprawnione do ich pozyskania również na podstawie odrębnych przepisów: np. Policji, Prokuraturze, Urzędom Celnym i Skarbowym i innym do tego upoważnionym,

Klient może na własną odpowiedzialność udostępnić swoje dane osobowe innym Użytkownikom, np. w celu realizacji wysyłki.

APLA nie przekazuje i nie będzie przekazywała Państwa danych do odbiorców w państwach trzecich lub do organizacji międzynarodowych.

7. Czas przetwarzania danych osobowych:

      a) O ile wynika to z odrębnych przepisów prawa, dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany wspomnianymi przepisami w celu spełnienia wymagań prawnych tychże przepisów. Dane osobowe usunięte zostaną z bazy APLA dopiero po upływie 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym umowy sprzedaży zostały z Państwem zawarte. Wynika to z przepisów o rachunkowości (art. 86 § 1 w zw. z art. 70 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 201 ze zm.).

      b) APLA ma prawo przetwarzać dane osobowe w celach bezpieczeństwa, zapobiegania oszustwom, wyłudzeniom, a także do celów statystycznych i analitycznych przez okres do 10 lat od zakończenia obowiązywania umowy sprzedaży.

8. Prawo do przenoszenia danych osobowych: Każdy klient ma prawo do:

      a) Dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania w przypadku stwierdzenia ich nieprawidłowości lub nieaktualności.

      b) Ograniczenia ich przetwarzania:

 • Jeżeli kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
 • Przetwarzanie jest niezgodne z prawem,

      c) Przenoszenia swoich danych w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, które dostarczyła administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono te dane osobowe.

      d) Sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych przypadku, gdy przetwarzanie dotyczy celów statystycznych lub jest realizowane na podstawie uzasadnionego interesu prawnego Administratora, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególna sytuację osoby.

      e) APLA udziela informacji o podjętych działaniach bez zbędnej zwłoki, w terminie do miesiąca od otrzymania żądania. Ze względu na istotne okoliczności (m.in. ilość żądań lub stopień skomplikowania wniosku) termin może zostać przedłużony o kolejne 2 miesiące. Przy czym w terminie miesiąca Administrator poinformuje osobę, której dane dotyczą o przyczynach opóźnienia i przedłużeniu terminu.

9. Ogólny opis technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa: APLA przetwarza lub będzie przetwarzać Państwa dane osobowe za pomocą systemów komputerowych i oprogramowania zapewniającego bezpieczeństwo przetwarzania tych danych osobowych na najwyższym poziomie (takie jak m.in. szyfrowanie i anonimizacja przesyłanych informacji, cykliczne zmiany haseł dostępu do systemów). APLA przetwarza Państwa dane osobowe poza systemem informatycznym przy użyciu środków technicznych i organizacyjnych zapewniających najwyższy poziom bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.

10. Organ nadzorczy i skargi: Gdy uznają Państwo, że przetwarzanie przez APLA Państwa danych osobowych narusza przepisy „Rozporządzenia o ochronie danych osobowych”, mają Państwo prawo wnieść skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, który po wejściu w życie „Rozporządzenia o ochronie danych osobowych” zostanie zastąpiony przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


Przewiń do góry